Pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Preglede naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (FFS) izvajajo pooblaščeni pregledniki naprav, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti.

O načrtovanem terminu izvajanja pregledov in lokaciji morajo izvajalci obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter zainteresirano javnost. Izvajalci morajo ustrezno izvajati preglede, izdati potrdila in znake o rednem pregledu ter ustrezno voditi evidenco o pregledanih napravah, izdanih potrdilih in znakih.

Lastniki naprav morajo zaradi varnosti in zaščite zdravja ljudi in okolja zagotoviti, da so naprave, ki jih uporabljajo, redno pregledane.

Za napravo, ki izpolnjuje tehnične zahteve, se na podlagi opravljenega pregleda izda potrdilo o pravilnem delovanju naprave in znak o rednem pregledu, če izpolnjuje zahteve glede pravilnega delovanja.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 09. 03. 2017