Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Satelitske telekomunikacijske dejavnosti (61.300)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Zakon o elektronskih komunikacijah

  • Na podlagi 4. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) lahko vsaka fizična ali pravna oseba zagotavlja elektronska komunikacijska omrežja oziroma izvaja elektronske komunikacijske storitve pod pogoji, določenimi z ZEKom-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi ter v skladu z drugo veljavno zakonodajo, če s tem ne ogroža javnega reda, življenja in zdravja ljudi ter javne varnosti in obrambe države.

    5. člen ZEKom-1 v prvem odstavku določa, da je pred začetkom ali spremembo zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev treba pisno obvestiti Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS). 5. člen ZEKom-1 pa v petem odstavku določa, da AKOS po prejemu obvestila z vsemi potrebnimi podatki vpiše operaterja v uradno evidenco. Vpis v uradno evidenco pa ni pogoj za izvajanje pravic in obveznosti, ki jih imajo operaterji po tem zakonu. Potrdilo ni upravni akt in samo po sebi ne ustvarja pravic in obveznosti po tem zakonu.

    Ker satelitske komunikacije po svoji naravi segajo prek nacionalnih meja zanje poleg nacionalnih veljajo tudi mednarodni ali regionalni predpisi. Ob tem je treba še posebej upoštevati Odločbo št. 626/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 2008 o izbiri in odobritvi sistemov, ki zagotavljajo mobilne satelitske storitve (MSS).

Vir: Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Ta podrazred zajema dejavnosti obratovanja, vzdrževanja ali zagotavljanja dostopa do naprav za prenos glasu, zvoka, podatkov, besedila in slike prek satelitske telekomunikacijske infrastrukture. Zajet je tudi prenos radijskih in televizijskih programov prek satelitskega omrežja neposredno gospodinjstvom. Enote največkrat niso producenti programov.

Sem spada tudi:
  • zagotavljanje dostopa do interneta prek satelitske infrastrukture;

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 25. 03. 2015