Skladiščenje (52.100)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

  • V skladu z 19. členom Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin se morajo pridelovalci, uvozniki in distributerji semenskega krompirja ter uvozniki in zbirni distribucijski centri jedilnega krompirja vpisati v FITO register, ki ga vodi UVHVVR. Podrobnejše določbe so v Pravilniku o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov.

    Skladišče uvoznikov in tistih distributerjev krompirja, ki krompir perejo, sortirajo ali pakirajo, mora biti uradno odobreno s trani UVHVVR. Podrobnosti so v Pravilniku o dodatnih zahtevah pri vnosu iz tretjih držav in premeščanju krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov.

Vir: Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
  • obratovanje skladišč za vse vrste blaga:
    • silosov za žita, skladišč za različno trgovsko blago, cistern, plinohramov, hladilnic
Sem spada tudi:
  • hramba blaga v trgovinskih conah

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

  • Obratovanje deponije premoga;
  • Hramba zapuščenih vozil;
Vir: Statistični urad RS

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 26. 03. 2015