Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Srednješolsko splošno izobraževanje (85.310)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

 • Javne in zasebne šola morajo imeti zagotovljene strokovne delavce, prostor in opremo, zasebne šole, ki izvajajo programe po posebnih pedagoških načelih pa predpisane pogoje za prostor v javni šoli.

  Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z navedenim zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z navedenim zakonom.

  Strokovni delavci v poklicni oziroma strokovni šoli so:

  • Učitelj splošnoizobraževalnih predmetov v srednješolskem izobraževanju;
  • Učitelj strokovnoteoretičnih predmetov v srednješolskem izobraževanju;
  • Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju;
  • Knjižničar v vzgoji in izobraževanju;
  • Laborant v vzgoji in izobraževanju;
  • Organizator v vzgoji in izobraževanju

  Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

V izvornem angleškem besedilu NACE Rev. 2 obsega razred »85.31 General secondary education« dejavnost institucij, ki izvajajo programe, v kategorijah/ravneh 2 Nižje sekundarno izobraževanje ali drugo obdobje osnovnega izobraževanja in 3A Višje sekundarno splošno izobraževanje (ISCED 1997).

Glede na to, da imamo v Sloveniji obvezno devetletno osnovnošolsko izobraževanje, spada v Sloveniji v to kategorijo dejavnost institucij, ki izvajajo srednješolsko splošno izobraževanje, le-to pa se nadaljuje po obveznem osnovnošolskem izobraževanju (gimnazijski programi; kategorija/raven ISCED 3A). Te institucije hkrati izvajajo tudi program, ki omogoča, da se po drugi poti nadaljuje ali dokonča srednješolsko splošno izobraževanje (program maturitetnega tečaja), ki pa ga po obstoječi slovenski praksi razvrščamo v kategorijo/raven 4 Posekundarno neterciarno izobraževanje (ISCED 1997).

Skladno s tem v Sloveniji razred 85.31 Srednješolsko splošno izobraževanje obsega dejavnost institucij, ki izvaja programe v ustreznih kategorijah/ravneh 3 in 4 (ISCED 1997).

Sem spada izobraževanje, katerega temeljni cilj je priprava na nadaljevanje izobraževanja, še zlasti v visokošolskem izobraževanju. Pretežna vsebina izobraževanja je teoretični pouk, ki zagotavlja široko splošno izobrazbo kot skupni temelj, za vsa področja študija in za nadaljnje vseživljenjsko učenje. Sem se razvršča izobraževanje, ki se izvaja po javno veljavnih programih srednjega splošnega izobraževanja (npr. gimnazija; maturitetni tečaj).

Sem spada tudi:
 • izobraževanje v programih klasičnih gimnazij
 • izobraževanje v programih strokovnih gimnazij – v tehniških, ekonomskih in umetniških gimnazijah (glasbena smer, plesna smer, likovna smer idr.)
 • srednješolsko splošno izobraževanje po posebnih pedagoških načelih (npr. Waldorfska gimnazija)
 • srednješolsko splošno izobraževanje z jezikovnimi prilagoditvami
 • srednješolsko splošno izobraževanje s prilagoditvami za odrasle
 • mednarodne splošne srednje šole
Vir: Statistični urad RS

 


Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 17. 03. 2015