Storitve za drugo rudarjenje (09.900)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o rudarstvu

 • Rudarsko pravico lahko pridobi pravna ali fizična oseba s koncesijo, ki jo v imenu države podeli vlada, posebej za raziskovanje in posebej za izkoriščanje ali skupaj za raziskovanje in izkoriščanje- velja za celotno skupino pod šifro C Rudarstvo (13. člen Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 - UPB1 in 68/08).

  Koncesija za raziskovanje se podeli za največ pet let in se jo lahko podaljša za največ tri leta, vsakič kadar obseg raziskovalnih del, določenih s koncesijsko pogodbo, ni bil izvršen, kljub rednemu in dobro izvedenemu raziskovanju ali če se z izvedenimi raziskavami dokaže smotrnost nadaljevanja le-teh.

  Koncesija za izkoriščanje se podeli za določen čas, ki je normalno potreben za gospodarno izkoriščanje določene mineralne surovine na določenem področju. Ta rok sme biti največ petdeset let, razen če zaradi velikih vlaganj v izkoriščanje določene mineralne surovine na določenem območju, in ob rednem in dobro izvedenem izkoriščanju, ni bilo mogoče izčrpati zalog na pridobivalnem prostoru.

  Dovoljenje za predhodno raziskovanje lahko pridobi z dovoljenjem upravne enote, na območju katere bodo predhodna raziskovanja potekala, pravna ali fizična oseba. To dovoljenje se izda za čas izvedbe programa predhodnega raziskovanja, največ pa za eno leto - 13. člen ZRud).

  Rudarska dela lahko izvaja pravna ali fizična oseba, če je znotraj EU registrirana za ustrezno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), ki izpolnjuje s tem in drugimi zakoni predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti (39. člen ZRud). Rudarska dela sme izvajalec opravljati le na podlagi dovoljenja za izvajanje del po 50. členu tega zakona (40. člen ZRud).

  Rudarska dela sme izvajalec opravljati le na podlagi dovoljenja za izvajanje del po 50. členu tega zakona.

  Za izvajanje rudarskih del po 4. členu tega zakona, ki se nanašajo neposredno na raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izda ministrstvo, pristojno za rudarstvo, naslednja dovoljenja:

  • dovoljenje za raziskovanje,
  • dovoljenje za izkoriščanje,
  • dovoljenje za opustitev izkoriščanja,
  • dovoljenje za izvajanje del,
  • dovoljenje za uporabo objektov in naprav.

  Dovoljenja iz prejšnjega odstavka za tehnični kamen, prod, pesek, mivko, ilovico, fliš, lapor, lončarsko, keramičarsko in opekarsko glino (v nadaljnjem besedilu: mineralne surovine iz 11., 12. in 13. točke 3. člena tega zakona) in dovoljenje za predhodno raziskovanje, izda upravna enota, na območju katere bo raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne surovine potekalo.

  Za izvajanje rudarskih del, ki se ne nanašajo neposredno na raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, se izda le dovoljenje po 4. in 5. točki iz prvega odstavka tega člena (48. člen ZRud).

  Zakon predpisuje naslednje poklice:

  • Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred ionizirajočimi sevanji;
  • Tehnični vodja rudarskih del - vodja službe za varnosti in zdravje pri delu;
  • Odgovorni vodja rudarskega revidiranja;
  • Tehnični vodja rudarskih del - vodja tehnične službe;
  • Vodja skupine ali delovišča pri rudarskih delih;
  • Nadzornik rudarskih del;
  • Odgovorni rudarski projektant;
  • Odgovorni rudarski revident;
  • Odgovorni vodja rudarskega projekta;
  • Poslovodja rudarskih del;
  • Tehnični vodja rudarskih del;
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:

 • storitve v vezi z rudarjenjem za plačilo ali po pogodbi:
  • raziskave nahajališč, npr. jemanje vzorcev in geološka opazovanja nahajališč,
  • drenaža in črpanje vode iz rudnikov za plačilo ali po pogodbi,
  • testno vrtanje in sondiranje.
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 23. 07. 2015