Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti (52.290)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti

  Zastopanje pred carinskimi organi, carinjenje blaga, posredništvo

  Zakon v 6. členu določa, da mora oseba, ki opravlja posle zastopanja v okviru svoje dejavnost izpolnjevati naslednja pogoja:

  • imeti sedež ali stalno prebivališče na območju uporabe ZICPES-a (torej Slovenije),
  • imeti sama oziroma zaposlovati osebo ki ima:
   • najmanj srednjo strokovno izobrazbo in
   • opravljen poseben strokovni izpit ali zaposluje najmanj eno osebo, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo in je opravila poseben strokovni izpit.

  Osebi, ki izpolnjuje te pogoje, izda Generalni carinski urad dovoljenje za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah.

Vir: Ministrstvo za finance
 • Uredba o pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah

  2. člen uredbe določa, da morajo pravne osebe in samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 6. člena ZICPES pridobiti dovoljenje Generalnega carinskega urada Republike Slovenije, ki ni prenosljivo.

  Fizične osebe, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in so opravile poseben strokovni izpit iz 11. člena uredbe, pa pridobijo licenco, ki ni prenosljiva in ki jo na podlagi 8. člena uredbe tudi izda Generalni carinski urad.

  Izpit se opravlja po v 11. členu predpisanih tematskih področjih in pred posebej imenovano petčlansko komisijo, katere člani morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo. Komisijo imenuje Generalni carinski urad in je sestavljena iz dveh predstavnikov.

  Vir: Ministrstvo za finance

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • odprema tovora,
 • organizacija izvedbe transportnih poslov po kopnem, vodi in zraku,
 • organizacija zbirnih in kosovnih pošiljk (vključno z zbiranjem in dostavo blaga in razvrščanjem pošiljk), ne glede na transportno sredstvo,
 • izdajanje in posredovanje prevoznih dokumentov in tovornih listov,
 • dejavnost špediterjev, agentov in posrednikov za vodni, kopenski in zračni transport,
 • opravljanje drugih dejavnosti pri ravnanju s tovorom, kot so pakiranje, prepakiranje, sortiranje, kontrola.

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS):

 • Spremstvo izrednih prevozov
Vir: Statistični urad RS

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 24. 07. 2017