Tovorni zračni promet (51.210)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o letalstvu

 • Dejavnost zračnega prevoza sme opravljati pravna ali fizična oseba, ki je pridobila operativno licenco, ki jo
  v skladu s predpisi Evropske unije in tem zakonom izda agencija, če se operativna licenca glede na vrsto prevoza zahteva.

  Druge dejavnosti v zračnem prometu sme opravljati pravna ali fizična oseba, ki je pridobila ustrezno spričevalo ali dovoljenje, v skladu z določbami
  tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov.

  Nekomercialne aktivnosti v letalstvu sme izvajati pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede plovnosti zrakoplova in ima ustrezno
  licenco letalskega osebja oziroma ima ustrezno licencirano letalsko osebje za opravljanje takih aktivnosti, vse v skladu z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, ki jih izda minister,
  pristojen za promet.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • zračni tovorni promet na rednih linijah in po voznem redu;
 • čarterski zračni tovorni promet;
Sem spada tudi:
 • dajanje zrakoplovov s posadko v najem za prevoz tovora;

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Organiziranje ali prevzemanje letalskih prevozov z lastno ali najeto floto (V primeru, da gre za prevoz potnikov: 51.100; V primeru, da gre za prevoz tovora: 51.210);
Vir: Statistični urad RS

Pravne podlage

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 26. 03. 2015