Upravljanje finančnih skladov (66.300)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov

 • Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja dovoljenja za poslovanje oziroma statusna preoblikovanja:

   • družb za upravljanje,
   • upravljavcev alternativnih investicijskih skladov,
   • kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (vzajemni in krovni skladi),
   • alternativnih investicijskih skladov,
   • vzajemnih pokojninskih skladov.

  Družba za upravljanje mora pridobiti dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov pred vpisom svoje ustanovitve v sodni register ali za vpis spremembe dejavnosti v poslovni register, pri čemer pisno zahtevo v imenu družbe za upravljanje vložijo njeni ustanovitelji oziroma ustanoviteljice.

  Upravljavec alternativnih investicijskih skladov mora za upravljanje alternativnih investicijskih skladov pridobiti dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja alternativnih investicijskih skladov, razen v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov.

  V sodni register se ne sme vpisati oseba, katere firma vsebuje:

  • besede družba za upravljanje ali izpeljanke iz teh besed, če pravna oseba ne izpolnjuje pogojev za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov,
  • besedno zvezo »upravljavec alternativnega investicijskega sklada« ali izpeljanke iz teh besed, če ta oseba ne izpolnjuje pogojev za upravljanje alternativnih investicijskih skladov,
  • besedno zvezo »specialni investicijski sklad« ali izpeljanke iz teh besed ali označbo »SIS«, če ta oseba nima priznanega statusa specialnega investicijskega sklada.

Vir: Ministrstvo za finance

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • dejavnosti upravljanja portfeljev in skladov za plačilo ali po pogodbi za fizične in pravne osebe, kot je:
  • upravljanje vzajemnih skladov,
  • upravljanje drugih investicijskih skladov,
  • upravljanje pokojninskih skladov.

Vir: Statistični urad RS


Datum zadnje spremembe strani: 07. 02. 2019