Upravljanje finančnih trgov (66.110)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o trgu finančnih instrumentov

V Republiki Sloveniji lahko investicijske storitve in posle opravlja:

 • borznoposredniška družba, ki za to pridobi dovoljenje agencije,
 • investicijsko podjetje države članice, ki ni banka ali posebna finančna institucija in ki v skladu s tem zakonom ustanovi podružnico v Republiki Sloveniji oziroma je v skladu s tem zakonom upravičena neposredno opravljati investicijske storitve in posle v Republiki Sloveniji,
 • podružnica investicijskega podjetja tretje države, ki ni banka in ki pridobi dovoljenje agencije za ustanovitev.

V Republiki Sloveniji lahko investicijske storitve in posle opravlja tudi:

 • banka, ki za to pridobi dovoljenje Banke Slovenije,
 • banka ali posebna finančna institucija države članice, ki v skladu z ZBan-1 ustanovi podružnico v Republiki Sloveniji oziroma je v skladu z ZBan-1 upravičena neposredno opravljati investicijske storitve in posle v Republiki Sloveniji,
 • podružnica banke tretje države, ki pridobi dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev in je v skladu z ZBan-1 upravičena opravljati investicijske storitve in posle
  Vir: Ministrstva za finance

  Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

  Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

  V ta podrazred spada poslovanje in nadzor finančnih trgov (razen tistega, ki ga opravljajo državni organi), kot so:

  • blagovne borze,
  • terminske blagovne borze,
  • borze vrednostnih papirjev,
  • delniške borze,
  • borze delniških ali blagovnih opcij.

  Vir: Statistični urad RS  Datum zadnje spremembe strani: 25. 03. 2015