Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice (81.300)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Obrtni zakon

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Te dejavnosti so:

 • urejanje in vzdrževanje krajine, parkov, zelenic in nasadov ipd.
 • oskrba zelenic ob prometnicah (cestah, železniških progah ipd.)
 • oskrba rastlin v industrijskih, poslovnih in drugih stavbah
 • oskrba travnatih površin na stadionih in drugih rekreacijskih površinah
 • urejanje in vzdrževanje nasadov za zaščito pred hrupom, vetrom, erozijo ipd.
 • vrtnarska dela, vzdrževanje vrtov, tudi zasebnih
 • obrezovanje drevja (razen sadnega) in oskrbovanje živih meja
 • vrtnarska dela na pokopališčih

  Vir:Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi.

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • storitev vzdrževanje zelenic,
  • storitev opravljanje posebnih ročnih kmetijskih del na drugih kmetijah;
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • urejanje in vzdrževanje krajine, parkov, zelenic in nasadov ipd.;
 • oskrba zelenic ob prometnicah (cestah, železniških progah ipd.);
 • oskrba rastlin v industrijskih, poslovnih in drugih stavbah;
 • oskrba travnatih površin na stadionih in drugih rekreacijskih površinah;
 • urejanje in vzdrževanje nasadov za zaščito pred hrupom, vetrom, erozijo ipd.;
 • vrtnarska dela, vzdrževanje vrtov, tudi zasebnih
 • obrezovanje drevja (razen sadnega) in oskrbovanje živih meja;
 • vrtnarska dela na pokopališčih;
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; krajinarski ukrepi za zaščito okolja in narave, ukrepi za renaturalizacijo, rekultivacijo, izboljšavo zemljišč;
 • Košnja trave ob bankinah, cestah;
 • Polaganje travne ruše;
 • Zasajanje okrasnih rastlin;
 • Zasajanje in obrezovanje grmovja in drevja, razen sadnega;
 • Obsekavanje rastlinja, dreves;
 • Košnja  trave ob cesti;
 • Zasajanje cipres;
 • Projektiranje in izvedba vrtov (Za projektiranje, načrt vrta: 71.112; za samo izvedbo ureditve vrta po projektu: 81.300, GD je tista, s katero se ustvari več dodane vrednosti oz. kjer je več prihodka);
 • Obnova objektov za odvodnjavanje (čiščenje jarkov, ureditev ponikovalnice) ob cestah;
 • Čiščenje podrtih dreves ob cestah - posledica žledoloma;
 • Urejanje vrtnih ribnikov;
 • Sečnja vejevja, grmovja in dreves ob cestah;
 • Ureditev okolice po zaključku novogradnje/gradnje;
 • Posek dreves za širitev ceste (V primeru, da gre za npr. čiščenje podrasti, grmovja ob cesti, se storitev uvršča v SKD 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice; v nasprotnem primeru, da gre za posek dreves, se storitev uvršča v SKD 02.200 Sečnja)
  Vir: Statistični urad RS

  Datum zadnje spremembe strani: 13. 02. 2018