Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Varstvo kulturne dediščine (91.030)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o varstvu kulturne dediščine

  Kulturno varstveno soglasje, s katerim se dovolita raziskava in odstranitev arheološke ostaline izda minister pristojen za kulturo, pod pogojem, da tako raziskavo nadzoruje Zavod za varstvo kulturne dediščinein da raziskavo opravi oseba, ki je strokovno usposobljena za izvajanje arheoloških raziskav.

  Kdor trguje s kulturno dediščino, mora biti vpisan v razvid trgovcev, ki ga vodi Ministrstvo, pristojno za kulturo.

  Hranjenje nacionalnega bogastva - Minister določi minimalne strokovne, tehnične in prostorske zahteve, ki jih morajo izpolniti lastniki oziroma posestniki pri hranjenju in prevozu nacionalnega bogastva. Določi tudi standarde varovanja in hranjenja muzejskega gradiva v državnih in pooblaščenih muzejih..

  Zavod lahko s kulturno varstvenimi pogoji kot pogoj za pridobitev kulturno varstvenega soglasja določi obveznost priprave konservatorskega načrta. Izdelovalec konservatorskega načrta je lahko oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje specializiranih del varstva.

  Velja za naslednje poklice:

  • Strokovno usposobljena oseba za iskanje arheoloških ostalin
  • Konservator
  • Konservator-restavrator,
  • Konservatorsko-restavratorski sodelavec
  • Konservatorsko-restavratorski tehnik;
  • arhivar;
  • kustos;
  • restavrator;
  Vir: Ministrstvo za kulturo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • obratovanje in varstvo zgodovinskih lokacij in stavb, spomeniško varstvo
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Arheološka izkopavanja;
 • Arheološke raziskave (tudi predhodne), kot so: historične in GIS analize, geofizikalne raziskave in poterenska obdelava pridobljenih gradiv, vrtanje in ročni izkopi;

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 12. 03. 2015