Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov (38.110)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Uredba o odpadkih

 • vpis v evidenco zbiralcev odpadkov

  Zbiralec lahko zbira odpadke, če ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi ministrstvo v okviru evidence oseb, ki imajo potrdilo za opravljanje dejavnosti varstva okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

  Potrdilo o vpisu iz prejšnjega odstavka se na zahtevo izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki:

  • je registriran v RS za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
  • razpolaga z enim ali več zbirnimi centri, ki izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka 10. člena te uredbe in zahteve, določene s predpisi, ki urejajo zbiranje posamezne vrste odpadkov,
  • razpolaga s sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz,
  • ima načrt zbiranja odpadkov, s katerim se zagotavlja zbiranje odpadkov v skladu z zahtevami iz te uredbe in v skladu s predpisom, ki ureja zbiranje posamezne vrste odpadkov, če gre za zbiranje takih odpadkov,
  • ni bil izbrisan iz evidence zbiralcev odpadkov v zadnjih dveh letih od dneva vložitve zahteve na podlagi 3., 5. ali 6. točke tretjega odstavka 33. člena te uredbe.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • zbiranje nenevarnih gospodinjskih, komunalnih, industrijskih in drugih odpadkov s pomočjo košev, kontejnerjev, vreč za smeti ipd.
  • zbiranje odpadkov za recikliranje
  • zbiranje gradbenih odpadkov in odpadkov rušenja
  • zbiranje in odstranjevanje okruškov, dračja ipd.
  • zbiranje odpadkov iz predilnic
  • obratovanje začasnih zbirališč nenevarnih odpadkov
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • zbiranje nenevarnih gospodinjskih, komunalnih, industrijskih in drugih odpadkov s pomočjo košev, kontejnerjev, vreč za smeti ipd.
 • zbiranje odpadkov za recikliranje
Sem spada tudi:
 • zbiranje gradbenih odpadkov in odpadkov rušenja
 • zbiranje in odstranjevanje okruškov, dračja ipd.
 • zbiranje odpadkov iz predilnic
 • obratovanje začasnih zbirališč nenevarnih odpadkov

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Proizvodnja peletov in briketov;
 • Storitev črpanja (praznjenja), čiščenja lovilcev nenevarnih maščob;
 • Proizvodnja lesnih peletov;
Vir: Statistični urad RS

Datum zadnje spremembe strani: 27. 03. 2015