Priprava za trg in trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin

Med pripravo semenskega materiala kmetijskih rastlin za trg spadajo postopki, s katerimi se semenski material kmetijskih rastlin pripravi za trg, to je: sušenje, čiščenje, sortiranje, tretiranje s fitofarmacevtskimi sredstvi ali kemikalijami, pakiranje in označevanje.

Trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin je prodaja, dobava ali distribucija semenskega materiala tretji osebi proti plačilu ali brezplačno, ponujanje semenskega materiala v prodajo, skladiščenje semenskega materiala oziroma vsako razpolaganje s semenskim materialom z namenom trženja.

S pripravo za trg in trženjem se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev.

Trži se lahko semenski material sort, ki so vpisane v sortno listo ali EU skupni katalog sort.

Semenski material mora biti na trgu v homogenih partijah. Pakiran in označen mora biti na predpisan način in tako, da je zagotovljena izvirnost pakiranja.

Pri predpisanih vrstah kmetijskih rastlin se lahko semenski material trži le, če je uradno potrjen in označen z uradnimi etiketami.

Pri ostalih vrstah se semenski material označi z etiketami dobavitelja ali opremi s potrdili dobavitelja. Za izdajo etiket in potrdil dobavitelja morajo dobavitelji pridobiti dovoljenje pristojnega organa. 

Izdaja etiket in potrdil dobavitelja je pod uradnim nadzorom pristojnega organa.

Če je semenski material kmetijskih rastlin tretiran s fitofarmacevtskimi sredstvi, je potrebno pri tretiranju upoštevati pravilno rabo FFS.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 25. 10. 2018