Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje (71.129)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)

Za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti ali gradbenega nadzora morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZAID.

Velja za naslednje kadre:

 • pooblaščeni arhitekt (PA),
 • pooblaščeni krajinski arhitekt (PKA),
 • pooblaščeni prostorski načrtovalec (PPN),
 • pooblaščeni inženir (PI);
   Vir:Ministrstvo za infrastrukturo
  • Zakon o gozdovih

  Za opravljanje del v gozdovih morajo izvajalci pred začetkom opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje in predložiti dokazila gozdarski inšpekciji.

  Velja za:
  • projektiranje gozdnih cest,
  • projektiranje spravila lesa z gozdnimi žičnicami,
  • sečno-spravilno načrtovanje v zahtevnejših delovnih razmerah oz. z več možnstmi za spravilo,
  • organiziranje del in MKO
  • vodenje delovnih skupin delavcev,
  • sečno-spravilno načrtovanje v ustaljenih, manj zahtevnih razmerah
  • gradnja in strojno vzdrževanje gozdnih prometnic,
  • strojna sečnja,
  • nakladanje, razkladanje in prevoz lesa

   Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

  Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

  Sem spada:
  • projektiranje stavb in drugih objektov
  • projektiranje tehničnih inštalacij:
   • klimatskih, prezračevalnih in ogrevalnih sistemov in naprav, hladilne tehnike ipd.
   • vodovodov, plinovodov in drugih cevovodov
  • projektiranje električnih inštalacij in naprav:
   • naprav za prenos in distribucijo električne energije
   • inštalacij za šibki in jaki tok
   • protipožarnih in drugih alarmnih sistemov
   • komunikacijskih napeljav
  • konstruiranje strojev in naprav
  • projektiranje proizvodnih in tehnoloških procesov
  • drugo projektiranje in tehnično svetovanje:
   • inženiring na področju mehanike, hidravlike, pnevmatike, akustike, elektronike, rudarstva, kemije, prometa idr.
  Sem spada tudi:
  • gradbeni nadzor in vodenje gradbenih projektov
  • inženiring pri pogodbah na ključ

  Vir: Statistični urad RS

  Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

  • Načrtovanje sečnje in spravila lesa;
  • Projektiranje splavila lesa z gozdnimi žičnicami;
  • Projektiranje gozdnih cest;
  • Izdelava gradbene knjige na objektu ;
  • Gradbeni nadzor pri graditvi objektov;
  • Storitve kontrole skladnosti in kvalitete del glede na projektno dokumentacijo in veljavne predpise pri gradnji (novogradnji in obnovi) infrastrukture - upravljavski nadzor;
  • Storitve iskanja el. tokokrogov in porabnikov, označitev elektro elementov in izris enopolnih shem;
  • Izdelava projektne dokumentacije za projekt;
  • Načrtovanje elektr. inštalacij in naprav, komunikacijskih napeljav in drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
  • Projektiranje in priprava dokumentacije za izgradnjo sončne fotovoltaične elektrarne;
  • Izvedba tehnične dokumentacije za zgodnje odkrivanje in javljanje požara;

  Vir: Statistični urad RS


  Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 27. 02. 2020