Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje (71.129)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)

Za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti ali gradbenega nadzora morajo izvajalci zagotoviti sodelovanje s posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po ZAID.

Velja za naslednje kadre:

 • pooblaščeni arhitekt (PA),
 • pooblaščeni krajinski arhitekt (PKA),
 • pooblaščeni prostorski načrtovalec (PPN),
 • pooblaščeni inženir (PI);
   Vir:Ministrstvo za infrastrukturo
  • Zakon o gozdovih

  Za opravljanje del v gozdovih morajo izvajalci pred začetkom opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje in predložiti dokazila gozdarski inšpekciji.

  Velja za:
  • projektiranje gozdnih cest,
  • projektiranje spravila lesa z gozdnimi žičnicami,
  • sečno-spravilno načrtovanje v zahtevnejših delovnih razmerah oz. z več možnstmi za spravilo,
  • organiziranje del in MKO
  • vodenje delovnih skupin delavcev,
  • sečno-spravilno načrtovanje v ustaljenih, manj zahtevnih razmerah
  • gradnja in strojno vzdrževanje gozdnih prometnic,
  • strojna sečnja,
  • nakladanje, razkladanje in prevoz lesa

   Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

  Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

  Sem spada:
  • projektiranje stavb in drugih objektov
  • projektiranje tehničnih inštalacij:
   • klimatskih, prezračevalnih in ogrevalnih sistemov in naprav, hladilne tehnike ipd.
   • vodovodov, plinovodov in drugih cevovodov
  • projektiranje električnih inštalacij in naprav:
   • naprav za prenos in distribucijo električne energije
   • inštalacij za šibki in jaki tok
   • protipožarnih in drugih alarmnih sistemov
   • komunikacijskih napeljav
  • konstruiranje strojev in naprav
  • projektiranje proizvodnih in tehnoloških procesov
  • drugo projektiranje in tehnično svetovanje:
   • inženiring na področju mehanike, hidravlike, pnevmatike, akustike, elektronike, rudarstva, kemije, prometa idr.
  Sem spada tudi:
  • gradbeni nadzor in vodenje gradbenih projektov
  • inženiring pri pogodbah na ključ

  Vir: Statistični urad RS

  Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

  • Načrtovanje sečnje in spravila lesa;
  • Projektiranje splavila lesa z gozdnimi žičnicami;
  • Projektiranje gozdnih cest;
  • Izdelava gradbene knjige na objektu ;
  • Gradbeni nadzor pri graditvi objektov;
  • Storitve kontrole skladnosti in kvalitete del glede na projektno dokumentacijo in veljavne predpise pri gradnji (novogradnji in obnovi) infrastrukture - upravljavski nadzor;
  • Storitve iskanja el. tokokrogov in porabnikov, označitev elektro elementov in izris enopolnih shem;
  • Izdelava projektne dokumentacije za projekt;
  • Načrtovanje elektr. inštalacij in naprav, komunikacijskih napeljav in drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
  • Projektiranje in priprava dokumentacije za izgradnjo sončne fotovoltaične elektrarne;
  • Izvedba tehnične dokumentacije za zgodnje odkrivanje in javljanje požara;

  Vir: Statistični urad RS


  Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 27. 02. 2020