Pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

Naloge varstva pred požarom so raziskovanje, izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje ukrepov varstva pred požarom, nadziranje, požarno zavarovanje, gasilstvo, tehnični nadzor vgrajenih sistemov požarne zaščite, dimnikarstvo, požarno varovanje premoženja idr.

Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo.

Vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite so:

 • sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje;
 • naprave za odkrivanje, javljanje in gašenje v transportnih cevovodih;
 • naprave za odkrivanje, javljanje prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku;
 • vgrajeni gasilni sistemi s tekočimi gasili, plini ali praški;
 • naprave za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem;
 • vgrajene naprave za znižanje koncentracije kisika;
 • avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja ter odvod dima in toplote;
 • sistemi za vzpostavljanje nadtlaka zraka v prostorih, katerih osnovni namen je aktivna požarna zaščita;
 • varnostna razsvetljava v celotnem objektu;
 • naprave in oprema, ki služi za pogon in krmiljenje požarnih ali gasilskih dvigal;
 • drugi vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite.

Pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite lahko opravljajo pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost (v nadaljnjem besedilu: izvajalec pregledov), ki pridobi pooblastilo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

Za pridobitev pooblastila mora izvajalec pregledov izpolnjevati naslednje pogoje:

 • registrirana dejavnost za tehnično preizkušanje in analiziranje;
 • zaposlena mora imeti vsaj dva delavca z najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo, ki izpolnjujeta pogoje za tehničnega preglednika, od katerih je eden strojne in drugi elektrotehnične stroke (v nadaljnjem besedilu: tehnični preglednik);
 • razpolagati oziroma imeti mora ustrezno opremo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite v skladu s predpisi, standardi in zahtevami proizvajalca;
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati zavezancu in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

Izvajalec pregledov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ne sme prodajati, proizvajati, montirati, vzdrževati, projektirati, zastopati proizvajalce sistemov ali opravljati drugo pridobitno dejavnost v zvezi s temi sistemi.

Izvajalec pregledov, ki želi opravljati preglede in preizkuse vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in pridobiti pooblastilo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, vloži pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje vlogo, ki ji priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 23. 02. 2016