Vzdrževanje gasilnikov

Naloge varstva pred požarom so raziskovanje, izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje ukrepov varstva pred požarom, nadziranje, požarno zavarovanje, gasilstvo, tehnični nadzor vgrajenih sistemov požarne zaščite, dimnikarstvo, požarno varovanje premoženja idr.

Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo.

Ročne in prevozne gasilne aparate vzdržujejo fizične in pravne osebe (v nadaljevanju: vzdrževalec), ki izpolnjujejo predpisane pogoje. 

Vzdrževalci, ki želijo opravljati vzdrževanje gasilnikov, vložijo pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje vlogo za izdajo pooblastila za vzdrževanje gasilnikov.

Vzdrževalec mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • registriran mora biti za opravljanje dejavnosti, ki obsega vzdrževanja gasilnikov;
  • imeti mora vsaj enega serviserja gasilnih aparatov;
  • imeti mora opremo, ki je skladna z zahtevami proizvajalca gasilnika za vzdrževanje določene vrste gasilnikov;
  • sklenjeno mora imeti pogodbo o vzdrževanju gasilnikov s proizvajalcem gasilnika ali zastopnikom proizvajalca.

Poleg zgoraj navedenega mora vzdrževalec pridobiti tudi pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za vzdrževanje gasilnikov.

Vzdrževalec mora po opravljenem vzdrževanju gasilnik opremiti z vidno oznako, s katere morajo biti razvidni:

  • naslov vzdrževalca;
  • vrsta opravljenega vzdrževanja;
  • datum opravljenega vzdrževanja;
  • datum naslednjega vzdrževanja po navodilih proizvajalca;
  • žig in podpis.

Ta oznaka predstavlja tudi potrdilo o brezhibnem delovanju gasilnika. Vzdrževalec mora voditi posebno evidenco o tem, kateri serviser je opravil vzdrževanje gasilnika, ter evidenco gasilnikov, ki jih je pregledal.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izda pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov v upravnem postopku.

Na pooblastilu za vzdrževanje gasilnikov mora biti naveden serviser, ki vzdržuje gasilnike posameznega proizvajalca, pri katerem je opravil preizkus znanja v skladu s tem pravilnikom. Pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov velja za vse vrste gasilnikov določenega proizvajalca.

Pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov se izda za nedoločen čas.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 06. 09. 2016