Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (85.590)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Pomorski zakonik

  Uprava Republike Slovenije za pomorstvo izda odločbo o izpolnjevanju pogojev za usposabljanje izobraževalnemu zavodu, drugi pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za izobraževanje in usposabljanje pomorščakov za pridobitev pooblastil o nazivu skladno s 70. členom Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov.

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • Izobraževanje in usposabljanje pomorščakov;
  Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
 • Zakon o izobraževanju odraslih

  Organizacije za izobraževanje odraslih, ki bodo izvajale javno veljavne programe ali programe, ki se financirajo iz javnih sredstev, lahko začnejo opravljati izobraževalno dejavnost po vpisu v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje odraslih.

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • Organizator izobraževanja odraslih,
  Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Zakon o kemikalijah

  Organizacijo tečajev in preizkus znanja izvajajo pooblaščene organizacije, ki jih na predlog Urada RS za kemikalije pooblasti minister, pristojen za zdravje.

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • Izvajanje strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet s kemikalijami;
  Vir: Ministrstvo za zdravje
 • Zakon o letalstvu

  Strokovno usposabljanje letalskega in drugega strokovnega osebja opravljajo izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane kadrovske, materialne in druge pogoje (letalske šole). Dovoljenje za delo letalski šoli za določeno vrsto oziroma namen usposabljanja izda Ministrstvo za infrastrukturo.

  Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
 • Zakon o varstvu pred utopitvami

 • Usposabljanje reševalcev iz vode po predpisanih programih lahko izvajajo pravne ali fizične osebe, ki pridobijo pooblastilo Uprave RS za zaščito in reševanje. Pogoje za pridobitev pooblastila in različne programe usposabljanja za reševalce iz vode določa Pravilnik o reševalcih iz vode.

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  Vir: Ministrstvo za obrambo
 • Zakon o varstvu pred požarom

 • Usposabljanje za varstvo pred požarom lahko izvajajo pravne ali fizične osebe, ki pridobijo pooblastilo Uprave RS za zaščito in reševanje. Za pridobitev pooblastila morajo biti izvajalci usposabljanj registrirani za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih, imeti zagotovljeno sodelovanje z osebo z ustrezno izobrazbo, ki ima opravljen izpit za izvajanje ukrepov varstva pred požarom ter ima pridobljena osnovna andragoška znanja. Izvajalci morajo razpolagati s potrebnimi učnimi sredstvi ter pripomočki in materialno tehničnimi pogoji za izvajanje usposabljanja.

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  Vir: Ministrstvo za obrambo
 • Zakon o varnosti cestnega prometa

 • Minister, pristojen za promet, predpiše program usposabljanja za spremljevalce izrednih prevozov, pogoje, ki jih mora izpolnjevati izobraževalna ali druga organizacija za izvajanje tega programa, obrazec potrdila o uspešno opravljenem programu, način vodenja evidence o izdanih potrdilih in pooblasti organizacije za izvajanje tega programa.

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • Usposabljanje voznikov izrednih prevozov
  Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
 • Zakon zdravstvenem varstvu rastlin

 • V skladu s četrtim odstavkom 43. člena Zakona zdravstvenem varstvu rastlin lahko rastlinske potne liste izdajajo le strokovno usposobljene osebe s predpisanim potrdilom o temeljnem znanju, pridobljenem na tečajih, za katere UVHVVR potrdi program in izvajalca. Podrobnejše določbe so v Pravilniku o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja zdravstvenega varstva rastlin.

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo
 • Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih

 • Na podlagi Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih morajo izvajalci izpolnjevati tehnične in prostorske pogoje ter imeti zagotovljeno sodelovanje z ustreznim kadrom.

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi.

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • svetovanje o kmetovanju,
  • organiziranje delavnic in tečajev,
  • usposabljanje na kmetiji,
  • prikaz del iz kmetijske,gozdarske in dopolnilne dejavnosti,
  • svetovanje in prikazi iz kmečkih gospodinjskih opravil.

  Nosilec zgoraj naštetih dopolnilnih dejavnosti mora imeti najmanj:

  • srednjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva oziroma gozdarstva ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo s tega področja oziroma mojstrski izpit s tega področja ali
  • izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje.

  Sem spadajo še naslednje dopolnilne dejavnosti na kmetiji:

  • prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti
  • svetovanje in prikazi iz kmečkih gospodinjskih opravil,
  • svetovanje in prikazi kmečkih gospodinjskih opravil
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo
 • Zakon o urejanju trga dela

 • Ministrstvo, pristojno za delo, podeljuje koncesijo za opravljanje storitev za trg dela. Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa. V okviru omenjene storitve izbrani koncesionarji izvajajo različne tipe delavnic, katerih namen je pridobivanje veščin za spoznavanje posameznih interesov in kompetenc, možnosti v okolju, učenje odločanja in uresničevanja zaposlitvenih in kariernih ciljev.

  Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

V ta podrazred spada izobraževanje oseb, ki niso vključene v redni šolski sistem. Vključeno je izobraževanje odraslih, ki po vsebini ni podobno izobraževanju mladine na posameznih ravneh začetnega izobraževanja. Pouk lahko poteka v večernih šolah, v zavodih za izobraževanje odraslih, ljudskih univerzah ipd.

Sem spada:
 • izvajanje programov poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja, ki omogočajo pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo
 • izvajanje priprav za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
 • izvajanje priprav za mojstrski, delovodski in poslovodski izpit
 • poučevanje raznih spretnosti za inštruiranje in pomoč pri učenju
 • računalniško usposabljanje
 • poučevanje jezikov
 • verouk
 • izobraževanje, neopredeljivo po ravni ISCED
Sem spada tudi:
 • usposabljanje reševalcev
 • usposabljanje za preživetje
 • usposabljanje za nastopanje v javnosti
 • poučevanje hitrega branja
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Predavanja o nevromišičnem tapingu na podlagi opravljenega tečaja pri Društvu fizioterapevtov Slovenije;
 • Delavnice za otroke;
 • Poučevanje kaligrafije - lepopisja;
 • Preprečevanje medvrstniškega nasilja;
 • Računalniški tečaji;
 • Univerzitetni (visokošolski) predavatelji, profesorji na srednji, višji, visoki šoli, učitelji v osnovni šoli v okviru samozaposlitve (s.p.);
 • Delavnice za odrasle (različne);
 • Homeopatska delavnica - udeleženci se učijo izdelovati lastno zdravilo;
 • Društvo kmečkih gospodinj organizira tečaje: kuhanja, peke kruha, peciva itd.;
 • Organiziranje strokovnih ekskurzij (Organiziranje strokovnih ekskurzij je sestavljeno iz naslednjih treh dejavnosti: 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj; 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj; 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; Glavna je tista, s katero se ustvari največ dodane vrednosti)
 • Organiziranje strokovnih seminarjev (82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj; 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; GD je tista, s katero se ustvari največ dodane vrednosti);
 • Izobraževalne in razvedrilne storitve "interpretacije narave" v okviru krajših sprehodov v naravo na določene teme o rastlinah, vodi itd. (Krajši sprehodi v naravo na določene teme (o rastlinah, vodi itd.) - sprehod povezan z rekreacijo in zabavo v prostem času: 93.299; Sprehod s tematiko izobraževalne narave: 85.590);
 • Izobraževanje oz. usposabljanje specializacije magistrov npr. farmacije;
 • Izvajanje kuharskega tečaja;
 • Psihologija športa (V primeru, da gre za izobraževanje o psihologiji športa, se storitev uvršča v 85.590; v primeru, da gre za storitve);
 • Izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja odraslih za potrebe dela, brez pridobitve javnoveljavne izobrazbe;
 • Izvajanje jezikovnih tečajev;
 • Predstavitve čebelarske dejavnosti z ogledom čebelnjakov, čebelarskega muzeja kot dopolnilne dejavnosti čebelarstva;
 • Izobraževanje na temo zdrav življenjski slog;
 • On-line poučevanje jezikov in ostalo izobraževanje;
Vir: Statistični urad RS

Datum zadnje spremembe strani: 31. 07. 2018