Izvajanje požarnega varovanja

Naloge varstva pred požarom so raziskovanje, izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje ukrepov varstva pred požarom, nadziranje, požarno zavarovanje, gasilstvo, tehnični nadzor vgrajenih sistemov požarne zaščite, dimnikarstvo, požarno varovanje premoženja idr.

Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo.

Pravica za opravljanje požarnega varovanja se pridobi s pooblastilom. Pooblastilo izda Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom obsega pooblastila za:

  • organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pri delu;
  • izdelavo požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije;
  • izvajanje drugih ukrepov varstva pri delu.

Dejavnost lahko opravljajo fizične in pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, če izpolnjujejo predpisane pogoje.

Požarno varovanje vključuje tehnično in fizično požarno varovanje. Opravljajo ga lahko pravne osebe, ki imajo licenco za varovanje premoženja in pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja.

Tehnično požarno varovanje obsega nadzor prenosa signalov od vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v varovanem objektu do varnostno nadzornega centra. Opravljajo ga osebe s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo operater VNC. Fizično požarno varovanje obsega zlasti preventivne preglede varovanega objekta. Opravlja ga osebe spridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik.

Načrt požarnega varovanjaje sestavni del pogodbe o požarnem varovanju in se izdela za vsak objekt posebej.

O intervenciji ali drugem potrebnem ukrepanju v posameznem varovanem objektu, izvajalec požarnega varovanja izdela poročilo o intervenciji.

Izvajalec požarnega varovanja izdela letno poročilo o izvajanju požarnega varovanja, ki ga pošlje Upravi Republike Slovenije za varovanje in zaščito, in sicer do 31. marca za preteklo leto.

Gasilske enote opravljajo dejavnost varstva pred požarom v okviru obvezne javne službe.

Požarno varovanje požarno bolj ogroženih industrijskih in drugih poslovnih objektov, v katerih obstaja vsaj srednja do povečana požarna ogroženost, lahko izvajajo na podlagi pogodb z gospodarskimi družbami tudi poklicne ali prostovoljne gasilske enote, ki morajo na območje požarno varovanega objekta priti z intervencijsko ekipo najkasneje v desetih minutah, pri čemer sedež teh enot ne sme biti oddaljen od varovanega objekta več kot 5 km.

Požarno varovanje industrijskih in drugih poslovnih objektov, ki so požarno bolj ogroženi, lahko opravljajo tudi gasilske enote na podlagi ustreznih pogodb.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 31. 08. 2016