Izvajanje rednih in izrednih overitev

Izvajanje rednih in izrednih overitev opravlja Urad RS za meroslovje ali pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki ga imenuje Urad (v nadaljevanju: imenovana oseba). Usposobljenost za delovanje mora imenovan oseba dokazati z veljavno akreditacijsko listino.

Pri overitvi merila se ugotavlja skladnost posameznega merila s predpisi in/ali odobrenim tipom.

Redna overitev je obvezna za merila, ki so v uporabi, in za merila, ki se hranijo za uporabo. Redno overitev merila zagotvi njegov imetnik. Opravi se v rokih, ki so predpisani za posamezna merila.

Izredna overitev se opravi po popravilu ali predelavi merila. Zagotovi jo tisti, ki je merilo popravila oziroma predelal.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 28. 05. 2015