Zastopanje s področja patentov

V določenih postopkih pred Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: Urad) lahko stranke zastopajo patentni zastopniki. Patentni zastopniki so lahko fizične ali pravne osebe, ki so vpisane v ustrezni register patentnih zastopnikov pri Uradu. 

Patent se podeli za izum s slehernega področja tehnike, ki je nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv. Patentni zastopniki so praviloma pravni strokovnjaki, ki so obenem tudi strokovnjaki tehnične ali naravoslovne smeri

Patentni zastopniki zastopajo stranke v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi s patenti, dodatnimi varstvenimi certifikati, modeli, znamkami in geografskimi označbami za neživilske proizvode. Ob izpolnjevanju pogojev, določenih s predpisi, ki urejajo zastopanje pred sodišči in drugimi državnimi organi,  lahko patentni zastopniki v postopkih, ki se nanašajo na pravice po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1), zastopajo stranke tudi pred sodišči in drugimi državnimi organi. 

Patentni zastopnik je lahko:

  • oseba z univerzitetno izobrazbo tehnične ali naravoslovne smeri, ki je opravila strokovni izpit za patentnega zastopnika pri Uradu,
  • odvetnik ali odvetniška družba, ki zaposluje osebo, ki ima univerzitetno izobrazbo tehnične ali naravoslovne smeri in je opravila strokovni izpit za patentnega zastopnika pri Uradu, ali ima z njo sklenjeno pogodbo,
  • pravna oseba, ki zaposluje vsaj eno osebo, ki ima univerzitetno izobrazbo tehnične ali naravoslovne smeri in je opravila strokovni izpit za patentnega zastopnika pri Uradu.

Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 03. 12. 2019