Zavarovalno zastopanje

Zavarovalno zastopanje je sklepanje zavarovalnih pogodb v imenu in za račun zavarovalnice. Poleg sklepanja pogodb se za zavarovalno zastopstvo štejejo tudi aktivnosti, ki so povezane s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe ter pomoč pri izvrševanju pravic iz pogodbe, še posebej pri reševanju odškodninskih zahtevkov, naslovljenih na zavarovalnico.

Zavarovalno zastopanje lahko izvajajo zavarovalno zastopniške družbe, ki imajo status družbe ali samostojnega podjetnika posameznika po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD) in ki so pridobile dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja.

Storitve zavarovalnega zastopanja lahko opravljajo tudi druge osebe, če sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno storitvijo, ki jo opravljajo (npr. špediterji in osebe, ki opravljajo tehnične preglede vozil) in so pridobile dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja.

Zavarovalno zastopniška družba sme opravljati samo posle zavarovalnega zastopanja ter:

 1.    storitve kreditnega posredovanja, oziroma storitve posredovanja investicijskih kuponov vzajemnih skladov oziroma drugih podobnih finančnih proizvodov, če izpolnjuje pogoje za opravljanje teh storitev določenih z zakoni oziroma drugimi predpisi, ki urejajo opravljanje teh storitev,

 2.     posredovanje pri prodaji oziroma prodaja v zavarovalnih primerih poškodovanih predmetov, ki ob reševanju škodnih primerov pripadejo zavarovalnici,

3.     izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje nevarnosti, ki ogrožajo zavarovano premoženje in osebe,

4.     ocena stopnje izpostavljenosti zavarovalnega objekta in ocenjevanje škod,

5.     opravljanje drugih intelektualnih in tehničnih storitev v zvezi z zavarovalnimi posli,

6.     posredovanje pri sklepanju zavarovalnih poslov za zavarovalnice iz iste zavarovalniške skupine.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 02. 09. 2016