Druge priznane organizacije v živinoreji

Druge priznane organizacije izvajajo posamezna opravila iz potrjenega rejskega programa na podlagi odločbe in se jih vpiše v evidenco drugih priznanih organizacij.

Druge priznane organizacije lahko opravljajo posamezne naloge potrjenega rejskega programa na celotnem območju Republike Slovenije in na območju ene ali upravnih enot.

Na območju celotne Republike Slovenije druge priznane organizacije opravljajo naslednje naloge v živinoreji:

 • meritve proizvodnih lastnosti;
 • vodenje preizkusov v pogojih reje;
 • laboratorijski preizkusi in meritve;
 • vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk;
 • razvoj in vzdrževanje enotnega informacijskega sistema v živinoreji;
 • spremljanje proizvodnosti živali;
 • obdelava podatkov in interpretacija rezultatov;
 • napovedovanje genetskih vrednosti in objava rezultatov;
 • posredovanje podatkov organizacijam (priznanim rejskim in odobrenim organizacijam);
 • razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskega progama;
 • izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov;
 • opravljanje nalog na področju razmnoževanja živali;
 • izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa.

Na območju ene ali več upravnih enot druge priznane organizacije izvajajo naloge v govedoreji, reji drobnice in prašičereji, ki zajemajo:

 • spremljanje reje in prireje živali;
 • nudenje pomoči pri označevanju živali;
 • sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov;
 • opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje;
 • opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa;
 • opravljanje odbire plemenjakov;
 • preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije;
 • spremljanje staleža in strukture pasemske črede;
 • načrtovanje razmnoževanja živali in opravljanje drugih nalog na tem področju;
 • vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk;
 • posredovanje podatkov organizacijam(priznane rejske in odobrene organizacije;
 • opravljanje osnovne obdelave podatkov;
 • spremljanje proizvodnosti živali in interpretiranje rezultatov;
 • izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa.

Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 22. 02. 2015