Vnos in uporaba tujerodnih vrst organizmov za biotično varstvo rastlin

Za namene biotičnega varstva rastlin se uporablja domorodne in tujerodne vrste organizmov, ki so razvrščeni v seznam domorodnih in seznam tujerodnih vrst organizmov. To so koristni organizmi, kot so živi naravni sovražniki, antagonisti ali kompetitorji ali njihovi produkt in drugi organizmi, ki se morejo sami razmnoževati.

Za vnos in uporabo tujerodnih vrst organizmov na območju Republike Slovenije je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega organa, ki se izda v soglasju z ministrstvom, pristojnim za ohranjanje narave,

Vlagatelj mora za pridobitev dovoljenja mora zagotoviti:

  • strokovno odgovorno osebo, ki ima veljavno dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede izobrazbe oziroma strokovne usposobljenosti, ter je odgovorna za vnos, uporabo, spremljanje učinkovitosti in širjenja tujerodne vrste organizma;
  • oceno tveganja vnosa za naravo;
  • program vnosa ali naselitve, iz katerega je razviden vnos tujerodne vrste organizmov glede na čas in količino;
  • seznam prejemnikov oziroma uporabnikov tujerodne vrste organizma;

Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 28. 02. 2015