Posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom

Posredovanje dela obsega strokovne in organizacijske naloge, opravljene s ciljem, da se brezposelna ali druga oseba vključi v delo. Posredovanje dela vključuje tudi posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom.

Ministrstvo, pristojno za delo, lahko s pogodbo o koncesiji pooblasti organizacijo oziroma delodajalca oziroma agencijo, da opravlja posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom.

Pooblaščena organizacija oziroma agencija, ki na podlagi koncesijske pogodbe opravlja strokovne naloge posredovanja dela, lahko opravlja dejavnost za državljane Republike Slovenije, državljane članic Evropske unije in Evropske gospodarske skupnosti ter za osebe, ki niso državljani držav Evropske unije ali Evropske gospodarske skupnosti in so pridobile dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, če z mednarodnim sporazumom ni določeno drugače.

Pooblaščena organizacija oziroma agencija, ki na podlagi koncesijske pogodbe posreduje začasna in občasna dela za dijake in študente, lahko ta dela opravlja le za dijake, ki so že dopolnili 15 let, študente in udeležence izobraževanja odraslih, ki so mlajši od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja. Agencija posreduje delo dijakom in študentom na podlagi napotnice, ki mora vsebovati obvezne podatke, izdana mora biti v štirih izvodih, izdana pa je lahko tudi v elektronski obliki.

Agencija lahko opravlja dejavnost tudi v krajevno ločenih podružnicah oziroma organizacijskih enotah, ki morajo biti razvidne z žiga agencije, pri čemer morajo biti za vsako podružnico oziroma organizacijsko enoto izpolnjeni kadrovski in prostorski pogoji.

Agencija mora sodelovati z Zavodom RS za zaposlovanje in izmenjevati informacije o ponudbi in povpraševanju na trgu dela. Agencija, ki v skladu s koncesijsko pogodbo opravlja dejavnost posredovanja dela za dijake in študente, mora sodelovati s Študentsko organizacijo Slovenije.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 05. 07. 2016