Izvajanje programov strokovnega usposabljanja s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu

Cilj strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja strokovnih delavcev je ohranjanje in posodabljanje strokovne usposobljenosti za izvajanje nalog, izboljšanje kakovosti storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja vsakega strokovnega delavca na področju varnosti in zdravja pri delu ter spodbujanje vseživljenjskega učenja za delo.

Cilj prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev je zagotavljanje strokovne usposobljenosti za izvajanje nalog in izboljšanje kakovosti varnosti in zdravja pri delu z aktivnim izvajanjem strokovnih nalog.

Strokovni delavci na področju varnosti in zdravja pri delu imajo pravico in obveznost stalnega strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja po enem od naslednjih programov:

  • programi strokovnega izpopolnjevanja, ki nadgrajujejo, poglabljajo in razširjajo znanja iz programov za pridobitev izobrazbe;
  • programi usposabljanja, ki omogočajo stalni strokovni razvoj, posodabljanje znanja, seznanjanje z učinkovitimi varnostnimi praksami in uspešnimi pristopi;
  • programi, ki se jih strokovni delavec udeleži v Republiki Sloveniji ali tujini izven sistema programov iz prvih dveh alinej in izpolnjuje cilje strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja;
  • programi prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev za tiste odgovorne osebe delodajalcev, ki želijo sami prevzeti opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu.

Programe usposabljanja iz druge alinee in programe prilagojenega usposabljanja iz četrte alinee ponudniki programov usposabljanja na podlagi vsakoletnega razpisa, v katerem so objavljeni programski sklopi za programe usposabljanja in programe prilagojenega usposabljanja, pošljejo v potrditev ministru. Podatke o programskih sklopih, ciljni skupini, temah z opredelitvijo vsebin in predavateljih ter podatke o kraju, času in trajanju programa je treba navesti v skladu z razpisno dokumentacijo.

Programe usposabljanja iz tretje alinee pošljejo ponudniki usposabljanja na podlagi vloge kadarkoli pošljejo v potrditev ministru. K vlogi za potrditev programov usposabljanja je treba priložiti podatke o programskem sklopu, ciljni skupini, temah z opredelitvijo vsebin, podatke o predavateljih podatke o kraju, času in trajanju programa.

Usposabljanja iz druge, tretje in četrte alinee izvajajo pravne osebe.

Izvajalec programa izda udeležencu programa potem - ko je ta izpolnil vse obveznosti - potrdilo o udeležbi.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 27. 11. 2015