Trgovina na drobno z nevarnimi kemikalijami

Trgovinska dejavnost se opravlja v prodajnih objektih ali zunaj njih, skladno s predpisanimi pogoji.

Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na:

 • prostor, opremo in naprave v prodajalni,
 • zunanjost prodajalne,
 • način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
 • način, opremo in naprave na posebej urejenem prostoru v trgovini na debelo.

Nevarne kemikalije so snovi ali zmesi, ki ustrezajo kriterijem za fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje ali nevarnosti za okolje, opredeljene v Prilogi I Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1).

Pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, morajo izpolnjevati predpisane pogoje in imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami.

Dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa ni potrebno pridobiti pravnim in fizičnim osebam, ki opravljajo promet na drobno z nevarnimi kemikalijami kot predmeti splošne rabe, ki so v skladu z Uredbo 1272/2008/ES razvrščene kot:

 • vnetljivi plini, kategorije nevarnosti 1,
 • vnetljivi aerosoli, kategorije nevarnosti 1 in 2,
 • vnetljive tekočine, kategorije nevarnosti 1 in 2,
 • vnetljive trdne snovi, kategorije nevarnosti 1, 2 in 3,
 • piroforne tekočine ali trdne snovi, kategorije nevarnosti 1,
 • kemikalije, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline, kategorije nevarnosti 1, 2 in 3,
 • samoreaktivne kemikalije vrste B, C, D, E in F,
 • kemikalije, ki povzročajo preobčutljivost kože, kategorije nevarnosti 1 in 2,
 • kemikalije, ki dražijo oči, kategorije nevarnosti 1 in 2,
 • kemikalije, ki dražijo dihalne poti,
 • specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 3,
 • kemikalije, ki imajo narkotične učinke,
 • nevarne za vodno okolje, kategorija akutne nevarnosti 1,
 • nevarne za vodno okolje, kategorija kronične nevarnosti 1 in 2,
 • nevarne za ozonski plašč,

razen če drug zakon prometa s temi kemikalijami ne ureja drugače.

Poleg spodaj navedenih pogojev glejte tudi pogoje za dejavnost Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov.


Pogoji in dokazila

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 23. 09. 2019