Rejska organizacija v živinoreji

Priznane rejske organizacije so organizacije v Sloveniji, ki delujejo na področju:

  • konjereje,
  • čebelarstva,
  • drobnice,
  • govedoreje,
  • perutnine in
  • prašičereje.

Priznane rejske organizacije so zadolžene za izvajanje rejskih programov za vsako pasmo domačih živali.  Rejska organizacija vodi za pasmo rodovniško knjigo, v katero vpiše vsako ustrezno plemensko žival.

Vsaka priznana rejska organizacija mora upoštevati načelo diskriminacije tako, da:

  • vsako ustrezno žival, na zahtevo člana rejske organizacije, rejca ali imetnika živali vpiše v rodovniško knjigo,
  • da ima vsak rejec, ki redi plemenske živali na delovnem področju in delovnem območju rejske organizacije in je pripravljen sodelovati pri izvajanju rejskega programa, pravico postati član te organizacijo oziroma z njo sodelovati pri izvajanju rejskega programa

Rejska organizacija je priznana na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni organ. Izvajalci rejskih programov, ki želijo, da se njihov rejski program vključi v skupni temeljni rejski program (STRP) izvajajo javno službo strokovnih nalog na podlagi podeljene koncesijske pogodbe.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016