Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti (85.520)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

 • Zasebni vrtci in šole, ki izvajajo programe po posebnih pedagoških načelih, morajo izpolnjevati predpisane pogoje za prostor v javnem vrtcu oziroma šoli.

  Šole, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe, in vrtci, ki izvajajo programe za predšolske otroke, lahko začnejo opravljati dejavnost vzgoje in izobraževanja po vpisu v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo. Šolo se vpiše v razvid, če je zagotovljeno izpolnjevanje pogojev, predpisanih za prostor in opremo, ima javno veljavni program in je priložena izjava, da bo do pričetka izvajanja dejavnosti izpolnjen tudi pogoj, ki se nanaša na zagotovljenost strokovnih delavcev s predpisano izobrazbo.

  Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z navedenim zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z navedenim zakonom.

  Kot zasebnik lahko opravlja izobraževalno dejavnost, kdor:

  • izpolnjuje pogoje za vzgojitelja, učitelja, svetovalnega delavca ali drugega strokovnega delavca v javni šoli,
  • aktivno govori slovenski jezik,
  • ni v delovnem razmerju za polni delovni čas,
  • ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
  • mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje dejavnosti in
  • je vpisan v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

V ta podrazred spada izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti, ki je formalno organizirano, poteka v različnih oblikah (šola, studio, razred, program, tečaj) in sicer predvsem za prosti čas in osebnostni razvoj. Tovrstno izobraževanje ne vodi do pridobitve naziva poklicne/strokovne izobrazbe in do strokovnih/znanstvenih naslovov.

Sem spada:
 • poučevanje igranja klavirja in drugih glasbil
 • poučevanje petja
 • plesne šole
 • fotografski tečaji
 • šole risanja, igre ipd.
Sem spada tudi:
 • osnovno glasbeno in plesno izobraževanje v glasbenih in podobnih šolah
Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti, ki je formalno organizirano v obliki programa;
 • Plesni klub, ki se ukvarja z organizacijo plesnih treningov za tekmovalne skupine, organizacijo in udeležbo na domačih in mednarodnih tekmovanjih, organizacijo rednih in priložnostnih nastopov (Če klub ali društvo izvaja dejavnost le za svoje člane in se ukvarja z organizacijo plesnih treningov in tekmovanj se razvršča v 93.120; V primeru, da organizira plesne tečaje in je njegova dejavnost večinoma namenjena za trg, pa se razvršča v 85.520);
Vir: Statistični urad RS


Datum zadnje spremembe strani: 17. 03. 2015