Monitoring radioaktivnosti

Monitoring radioaktivnosti okolja obsega trajno in občasno merjenje:

  • radioaktivnosti v zunanjem zraku,
  • zunanjega gama sevanja,
  • vsebnosti radionuklidov v površinskih vodah in podzemnih vodah,
  • radioaktivnosti tal ter padavin,
  • radioaktivnosti krme, pitne vode, živil in posameznih izdelkov,
  • radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin.

 Obratovalni monitoring radioaktivnosti je:

  • emisijski monitoring radioaktivnosti sevalnega ali jedrskega objektavključno z monitoringom dovoljenih izpustov odpadnih radioaktivnih snovi vokolje in
  • imisijski monitoring radioaktivnosti ter monitoring radioaktivnosti živilin krme kot posledico obremenitev v okolju zaradi sevanja sevalnega alijedrskega objekta.

Izredni monitoring radioaktivnosti je monitoring radioaktivnosti okolja, ki nastaja zaradi sproščanja radioaktivnih snovi ob izrednih dogodkih.

Izvajalec monitoringa radioaktivnosti, zavezanec za obratovalni ali izredni monitoring radioaktivnosti, ki izvaja monitoring emisij sam, in izvajalec meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin mora za to dejavnost imeti pooblastilo pristojnega organa.

 


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016