Doselitev in naselitev rastlin ali živali tujerodnih vrst

Naselitev pomeni vnos rastlin ali živali v ekosistem, v katerem rastline ali živali te vrste niso bile nikoli prisotne. Doselitev je vnos rastlin ali živali v ekosistem, v katerem živali ali rastline te vrste že živijo.

Naseljevanje rastlin ali živali tujerodnih vrst je prepovedano. Izjemoma lahko ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, dovoli naselitev rastlin ali živali tujerodnih vrst, če se v postopku presoje tveganja za naravo ugotovi, da poseg v naravo ne bo ogrozil naravnega ravnovesja ali sestavin biotske raznovrstnosti. Doseljevanje rastlin ali živali tujerodnih vrst mora biti spremljano in nadzorovano. O nameravani doselitvi mora fizična ali pravna oseba obvestiti ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, ki lahko na podlagi presoje tveganja za naravo prepove doselitev tujerodnih vrst.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016