Upravljanje zavarovanega območja

Upravljanje zavarovanega območja je izvajanje nalog varstva naravnih vrednot in nalog, ki so potrebna za izpolnitev namena, zaradi katerega je bilo območje zavarovano.

Zavarovano območje upravljajo upravljavci zavarovanega območja. Z zavarovanim območjem lahko upravlja javni zavod ali se za upravljanje podeli koncesija ali pa ga neposredno upravlja ustanovitelj.

Ustanovitelj neposredno upravlja z zavarovanim območjem, tako da ustanovi režijski obrat v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.

Za ustanovitev in delovanje javnega zavoda se uporabljajo določbe zakona, ki ureja zavode.

Koncesija se podeli fizični ali pravni osebi na podlagi določb o podeljevanju koncesij iz zakona, ki ureja gospodarske javne službe.

Neposredni nadzor v naravi opravljajo naravovarstveni nadzorniki.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016