Zasebno poklicno izobraževanje z javno veljavnimi programi

Poklicno izobraževanje z javno veljavnimi programi lahko izvajajo tudi zasebne šole. V poklicnem izobraževanju se lahko pridobi nižja ali srednja poklicna izobrazba.

Nižja poklicna izobrazba se pridobi po izobraževalnem programu nižjega poklicnega izobraževanja z opravljenim zaključnim izpitom.

Srednja poklicna izobrazba se pridobi po izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja z opravljenim zaključnim izpitom.

Poklicno izobraževanje ima nalogo, da:

 • na mednarodno primerljivi ravni posreduje znanje, spretnosti in poklicne zmožnosti, ki so potrebne za opravljanje poklica in za nadaljnje izobraževanje;
 • spodbuja vseživljenjsko učenje;
 • izobražuje za trajnostni razvoj;
 • razvija samostojno kritično presojanje in odgovorno ravnanje;
 • razvija sposobnost za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku na območjih, ki so opredeljena kot narodno mešana, pa tudi v italijanskem oziroma v madžarskem jeziku;
 • spodbuja zavest o integriteti posameznika;
 • razvija zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi;
 • vzgaja za odgovorno varovanje svobode, za strpno in miroljubno sožitje ter spoštovanje soljudi;
 • razvija in ohranja lastne kulturne tradicije in seznanja z drugimi kulturami in civilizacijami;
 • omogoča vključevanje v evropsko delitev dela;
 • razvija pripravljenost za vzpostavljanje svobodne demokratične in socialno pravične države;
 • vzbuja zavest odgovornosti za naravno okolje in lastno zdravje;
 • razvija zavest o pravicah in odgovornostih človeka in državljana;
 • razvija nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško izražanje.

Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 21. 12. 2015