Zasebno osnovno glasbeno izobraževanje

Osnovno glasbeno izobraževanje lahko opravljajo tudi zasebne glasbene šole.

Cilji in naloge vzgoje in izobraževanja v glasbeni šoli so:

  • odkrivanje in razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti;
  • sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje glasbene izobraženosti prebivalstva;
  • doseganje ustreznega znanja in pridobivanja izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih, orkestrih, pevskih zborih ter plesnih skupinah;
  • pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno in plesno izobraževanje;
  • omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja;
  • omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja;
  • vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
  • vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi;
  • skrb za prenos nacionalne in občečloveške dediščine in razvijanje nacionalne zavesti;
  • vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine.

V glasbeni šoli se lahko izobražujejo predšolski otroci, učenci osnovnih šol, dijaki, vajenci, študentje višjih in visokih šol ter odrasli pod pogoji, določenimi z vzgojno-izobraževalnimi programi osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 16. 04. 2015