Zbiranje odpadkov

Zbiranje odpadkov je del ravnanja z odpadki in obsega prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim razvrščanjem in predhodnim skladiščenjem, za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov.

Zbirajo se tako nevarni odpadki kot nenevarni odpadki.

Nevaren odpadek je odpadek, ki kaže eno ali več nevarnih lastnosti iz Priloge III Uredbe komisije (EU) 1357/2014. Nenevarni odpadek je odpadek, ki se ne uvršča med nevarne odpadke.

Različne vrste odpadkov (papir, kovina, plastika in steklo) se zbirajo ločeno. Ločeno zbiranje je zbiranje, pri katerem se tokovi odpadkov, ločeni glede na vrsto in naravo odpadkov, zbirajo tako, da se olajša obdelavo odpadkov za posamezno vrsto odpadkov.

Zbiranje odpadkov opravlja pravna ali fizična oseba oziroma zbiralec, ki je vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov. Zbiralec mora voditi evidence in imeti evidenčni list o zbiranju odpadkov. Odpadek mora biti uvrščen na klasifikacijski seznam in ustrezno pakiran in označen.

Zbiralec je tudi zadolžen za pripravo poročila o zbiranju odpadkov.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016