Vzdrževanje in namestitev opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi

Nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo opreme in preverjanje uhajanja ter zajemanje fluoriranih toplogrednih plinov ali ozonu škodljivih snovi iz opreme, ki vsebuje te pline opravlja pooblaščeno podjetje, ki je vpisano v evidenco pooblaščenih podjetij za nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme. Opremo, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ni več dovoljeno nameščati in servisirati, saj so ti plini prepovedani. Obstoječa oprema, ki vsebuje ozonu škodljive snovi, lahko obratuje do konca življenjske dobe, pri čemer se mora skladno z zakonodajo preverjati uhajanje. V kolikor se zazna uhajanje in bi bilo treba napravo popraviti in dodati plin, je treba hladilni plin zajeti in ga oddati kot odpadek ustreznemu zbiralcu odpadnih snovi. Opremo se napolni z ustreznim alternativnim hladilnim plinom ali odmontira in namesti novo s fluoriranim toplogrednim plinom.

Pooblaščeno podjetje opravlja dejavnosti na:

  • nepremični opremi za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke – HKTČ;
  • nepremični protipožarni opremi-GS;

Na ostali opremi:

  • hladilne enote tovornjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov;
  • električni stikalni mehanizmi;
  • motorji z organskim Rankinovim ciklom;
  • nepremična oprema, ki vsebuje topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov;
  • klima naprave motornih vozil, ki spadajo v področje uporabe Direktive 2006/40/ES.
    Podjetje, ki te dejavnosti izvaja, se ne vpisuje v evidenco pooblaščenih podjetij, mora pa imeti zaposlenega serviserja s spričevalom za ustrezno opremo – spričevala kategorije AIII, AIV, C, D in E.

Vzdrževanje opreme so vse dejavnosti, razen zajema in preverjanja uhajanja fluoriranih toplogrednih plinov ali ozonu škodljivih snovi.

Namestitev opreme je združitev dveh ali več delov opreme ali tokokrogov, ki vsebujejo ali naj bi vsebovali fluorirane toplogredne pline, zaradi sestave opreme na kraju njene uporabe.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 08. 10. 2019