Izvajanje javne službe na področju urejanja voda

Javne službe na področju urejanja vode so:

  • obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin;
  • obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda;
  • izvedba izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda;
  • vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč, razen nalog obvezne državne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč morja;
  • zagotavljanje vodovarstvenega nadzora.

Z izvajanjem javnih služb se na območju Republike Slovenije v javnem interesu zagotavlja:

  • ohranjanje in uravnavanje vodnih količin;
  • spremljanje stanja in varstvo pred škodljivim delovanjem voda, vključno z izvedbo izrednih ukrepov v času povečanje stopnje ogroženosti;
  • vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč;
  • vodovarstveni nadzor in
  • skrb za hidromorfološko stanje vodnega režima.

Za izvajanje javnih služb se uporablja vodna infrastruktura, ki je zanje brezplačna. Javno službo na področju urejanja voda je treba zagotoviti v vseh pogojih, ob vsakem letnem času in pravočasno ter v obsegu v skladu z letnim programom, ki ga pripravi Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)

Javne službe se izvajajo na celotnem ozemlju Republike Slovenije na podlagi pridobljene koncesije.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 26. 11. 2019