Izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanje podzemne vode

Za zagotovitev obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode je zadolžen povzročitelj obremenitve oziroma zavezanec.

Izvedba obratovalnega monitoringa obsega:

  • merjenje gladine podzemne vode in globine opazovalne vrtine;
  • predčrpanje vode iz opazovalne vrtine;
  • merjenje temperature zraka ter meritve temperature vode, električne prevodnosti, pH vrednosti, vsebnost kisika, motnosti in redoksi potenciala na lokaciji opazovalne vrtine;
  • vzorčenje podzemne vode in pripravo vzorca;
  • analizo vzorca podzemne vode;
  • izračun in vrednotenje spremembe osnovnih in indikativnih parametrov ter koncentracij tistih onesnaževal, ki glede na značilnosti vira onesnaževanja lahko v primeru neposrednega ali posrednega izliva onesnaževal v podzemno vodo povzročijo onesnaženje podzemne vode in
  • izdelavo poročila o opravljenih meritvah in analizah.

Zavezanec lahko opravi obratovalni monitoring sam ali pa ga opravi oseba, ki je za to dejavnost pooblaščena.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016