Certifikat o licenci za varovanje ljudi in premoženja

Licenca je eno od dovoljenj za opravljanje nalog zasebnega varovanja, ki jo gospodarskim družbam ali samostojnim podjetnikom ob izpolnjevanju pogojev s certifikatom o licenci  podeli Ministrstvo za notranje zadeve.

Osnovni pogoji, potrebni za pridobitev licence za varovanja ljudi in premoženja, so:

 1. Imeti za nedoločen čas s polnim delovnim časom v delovnem razmerju varnostnega menedžerja, ki opravlja naloge odgovorne osebe za opravljanje zasebnega varovanja ali je prosilec sam varnostni menedžer
 2. Odsotnost varnostnih zadržkov za povezane osebe
 3. Nepovezanost povezanih oseb s pravno osebo, kateri je bila odvzeta licenca, in ukrep prepovedi ponovne pridobitve licence še traja
 4. Neuveden postopek za odvzem katere koli druge licence po Zakonu o zasebnem varovanju
 5. Neizrečen ukrep začasnega ali pogojnega odvzema licence ali odvzema licence v obdobju zadnjih dveh let in ukrep prepovedi ponovne pridobitve licence še traja
 6. Imeti v delovnem razmerju vsaj enega varnostnika
 7. Imeti lasten ali s pogodbo zagotovljen varnostno nadzorni center
 8. Sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri delu
 9. Sprejet interni akt, s katerim se določi oznake, delovno obleko, opremo in vozila
 10. Lastništvo ali najem poslovnih prostorov v Republiki Sloveniji

Pogoj iz 1., 6., 7. in 8. točke mora prosilec izpolniti pred začetkom opravljanja zasebnega varovanja, vendar najkasneje v 30 dneh od vročitve certifikata o licenci, sicer se šteje, da ne izpolnjuje pogojev.

Pogoji in dokazila

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Upravni spor
 • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Datum zadnje spremembe strani: 24. 12. 2019