Dovoljenje Urada RS za intelektualno lastnino

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti kolektivnih organizacij pridobijo pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje te dejavnosti.

Vloga za pridobitev dovoljenja se vloži pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. V njej se navedejo firma ali ime, sedež in matična številka pravne osebe, ki vlaga vlogo, ter avtorske pravice, kategorije imetnikov pravic in vrsta avtorskih del, na katere se vloga nanaša. Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino izda dovoljenje za kolektivno upravljanje avtorske pravice pravni osebi, če so vloga in predloženi dokumenti v skladu z ZKUASP in ZASP in če iz njih izhaja, da bo pravna oseba zagotovila učinkovito kolektivno upravljanje pravic. V nasprotnem primeru Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino ne izda dovoljenja za kolektivno upravljanje avtorske pravice, prav tako pa ne izda dovoljenja za kolektivno upravljanje avtorske pravice pravni osebi, če gre za pravice, ki se obvezno kolektivno upravljajo, in je za isto vrsto avtorskih del in za iste pravice že izdano dovoljenje za kolektivno upravljanje avtorske pravice drugi kolektivni organizaciji.

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 30. 10. 2018