Dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja družbam in samostojnim podjetnikom posameznikom, če sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno storitvijo

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja lahko pridobijo tudi druge osebe, ki niso zavarovalno zastopniške družbe, če sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno storitvijo, ki jo opravljajo (na primer špediterji in osebe, ki opravljajo tehnične preglede vozil). 

Vlogi za pridobitev dovoljenja je potrebno priložiti:

1.) Izjavo direktorja družbe oz. samostojnega podjetnika posameznika, v kateri opredeli:

  • dejavnosti družbe oziroma podjetnika, s katerimi pridobiva dohodek na trgu,
  • katera zavarovanja, ki jih namerava sklepati, so v neposredni zvezi z navedeno dejavnostjo,
  • da bo opravljal le tista zavarovanja, ki so neposredno povezana z dejavnostjo, ki jo družba opravlja samo za svoje (lastne) stranke.

2.) Izpis iz informacijskega sistema AJPES o vpisu subjekta v Poslovni register Slovenije ali Akt o ustanovitvi družbe (v kolikor vložnik ne bo k zahtevi priložil izpisa iz IS AJPES, ga bo Agencija za zavarovalni nadzor sama pridobila iz uradne evidence),

3.) Takso v znesku 126 evrov.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za finance | Datum zadnje spremembe strani: 04. 02. 2019