Dovoljenje za vnos in uporabo tujerodnih vrst organizmov

Za vnos in uporabo tujerodnih vrst organizmov mora uporabnik pridobiti dovoljenje pristojnega organa, ki se izda v soglasju s pristojnim organom.

Dovoljenje se pridobi na podlagi vloge, ki vsebuje:

  • podatke o vlagatelju (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež) in vrsti dejavnosti;
  • podatke o strokovni odgovorni osebi za vnos, uporabo, spremljanje učinkovitosti in širjenja tujerodne vrste organizma (osebno ime, kontaktni podatki in potrdilo o znanju iz fitomedicine);
  • v primeru, da je organizem pakiran ali formuliran kot komercialni proizvod: trgovsko ime komercialnega proizvoda z latinskim imenom organizma in ime proizvajalca oziroma zastopnika v Republiki Sloveniji;
  • vrsto in način uporabe glede na ciljni škodljivi organizem;
  • način pakiranja organizma pri transportu (opis pakiranja in odpornost embalaže pri transportu);
  • varnostni ukrepi pri uporabi, shranjevanju, transportu;
  • dokazila, da so izpolnjeni drugi predpisani pogoji glede prostorov, opreme in kadrov.

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 26. 01. 2015