Dovoljenje za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku

Delodajalec pred začetkom opravljanja dejavnosti pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za delo. Delodajalec za zagotavljanje dela, ki pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti, se vpiše v register.

Delodajalec za zagotavljanje dela, ki je pridobil dovoljenje in je vpisan v register, lahko opravlja dejavnost za državljane Republike Slovenije, državljane EU, EGP, švicarske konfederacije ter za tujce  z državljanstvom držav, ki niso članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije in imajo:

  • prost dostop na slovenski trg dela v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev,
  • enotno dovoljenje za prebivanje in delo, izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, ali
  • modro karto.

Pravna ali fizična oseba s sedežem na območju Republike Slovenije, ki želi opravljati dejavnost, vloži vlogo za izdajo dovoljenja in za vpis v register na ministrstvo, pristojno za delo, to pa o vlogi odloči po pravilih o splošnem upravnem postopku. Vlogi priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih ni mogoče pridobiti po uradni dolžnosti.

Vpis v register se opravi z dnem dokončnosti odločbe, ki jo izda ministrstvo, pristojno za delo. O vpisu v register ministrstvo, pristojno za delo, delodajalcu za zagotavljanje dela izda potrdilo. Dejavnost se lahko začne opravljati z dnem vpisa v register.

Register vsebuje naslednje podatke o delodajalcu za zagotavljanje dela:

  • evidenčno oznako,
  • firmo oziroma ime in sedež,
  • podatke o poslovnem organu, zastopanju in obsegu pooblastil,
  • številko odločbe o vpisu v register,
  • naslov opravljanja dejavnosti.

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Tožba
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 10. 09. 2020