Stalno dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami

Pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami.

Dovoljenje se izda na podlagi vloge in predloženih dokazil o izpolnjevanju pogojev. 

Organ, pristojen za kemikalije, vodi seznam pravnih in fizičnih oseb, ki imajo pridobljeno dovoljenje za promet z nevarnimi kemikalijami.

Vlogo lahko predlagatelji pošljejo v elektronski obliki na e-naslov gp-ursk.mz@gov.si.

Na podlagi tarifne številke 1 se plača upravna taksa za vsako vlogo in za vsako dopolnitev vloge za izdajo dovoljenja 4,50 EUR. 

Upravna taksa za vlogo se plača na podračun 01100-1000315637 sklic 11 27154-7111002-07293. 

Za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa se na podlagi tarifne številke 46, 1. točka odmeri taksa v višini 236 EUR. 

Taksa se nakaže na podračun št. 01100-1000349781 model 11 sklic 27154-7111223. Taksa se lahko odmeri tudi po pregledu popolne vloge. 

Potrdilo o plačani upravni taksi priložite vlogi.

V primeru oddaje elektronske vloge ni treba plačati upravne takse za vlogo v višini 4,50 eura.

Dejavnost prometa za nevarnimi kemikalijami lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki organu, pristojnemu za kemikalije, izkažejo:

  • da imajo sedež v Republiki Sloveniji ali kateri od držav članic Evropske unije, pri čemer pa morajo imeti slednje v Republiki Sloveniji podružnico oziroma fizično ali pravno osebo, pooblaščeno za delovanje v njihovem imenu in za njihov račun;
  •  da imajo glede na vrsto in obseg dejavnosti zaposlene strokovno usposobljene osebe z znanjem, ki omogoča izvajanje obveznosti in izpolnjevanje zahtev v skladu s tem zakonom;
  • da izvajajo posebne tehnične ali organizacijske ukrepe za promet z nevarnimi kemikalijami, njihovo proizvodnjo, skladiščenje ali uporabo, ki so potrebni za varovanje zdravja ljudi in okolja;
  • da izpolnjujejo zahteve glede objektov ter zahteve glede razporejanja in varovanja posameznih skupin kemikalij;
  • da jim ni bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi pravnomočne sodbe sodišča, iz katere je razvidno, da je imetnik dovoljenja, ki je fizična oseba, namenoma, zaradi koristi zlorabil dovoljenje za proizvodnjo ali promet posebnih skupin kemikalij, ki jih urejata zakon o strateškem blagu posebnega pomena za varnost in zdravje in zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge.

Opis postopka izdaje dovoljenj

Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 11. 12. 2019