Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti

Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti je treba pridobiti pred začetkom izvajanja sevalne dejavnosti.

Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti je treba pridobiti za vsako dejavnost, pri kateri se uporabljajo viri sevanj, razen za radioaktivne snovi, zaprte vire sevanj, električne naprave, katodne cevi ali radioaktivno kontaminirane snovi iz drugega, tretjega in petega odstavka 3. člena Uredbe o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 48/04 in 9/06).

Dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ni treba pridobiti za dejavnost z napravo ali opremo, ki sama ali zaradi sestavnih delov oddaja ionizirajoče sevanje zaradi obratovanja pri električni napetosti večji od 5 kV, če je naprava oziroma oprema v stanju, ko ne proizvaja ionizirajočega sevanja.

Izvajalec del v nadzorovanem območju mora imeti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, če iz ocene varstva izpostavljenih delavcev izhaja, da bi lahko posamezni delavci, ki so pri delu le občasno izpostavljeni ionizirajočim sevanjem ali prihajajo v stik z viri ionizirajočih sevanj le posredno, prejeli efektivno dozo nad mejno dozo za posameznika iz prebivalstva.

Za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti je treba podati pisno vlogo, ki v splošnem vsebuje:

  • sklep o imenovanju odgovorne osebe za varstvo pred sevanji ali podatke o organizacijski enoti varstva pred sevanji;
  • potrjeno oceno varstva izpostavljenih delavcev;
  • dokazila o opravljenem zdravstvenem pregledu za izpostavljene delavce;
  • dokazila o opravljenem usposabljanju iz varstva pred ionizirajočimi sevanji za izpostavljene delavce;
  • dokazila, da so izpostavljeni delavci vključeni v sistem osebne dozimetrije skladno z oceno varstva izpostavljenih delavcev;
  • dokazila o pregledu virov sevanj s strani pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji.

Podrobneje je vsebina vloge za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti določena s  4. členom Pravilnika o uporabi vira sevanja in sevalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/2006).  

Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti se izda za predvideno obdobje trajanja dejavnosti, vendar ne več kot za 10 let. Ob prvi izdaji dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti se to lahko izda za največ tri leta.

 

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za zdravje
Datum zadnje spremembe strani: 17. 02. 2016