Dovoljenje za uporabo vira sevanja

Dovoljenje za uporabo vira sevanja je treba pridobiti pred začetkom uporabe za:

V primeru sprememb na viru sevanja ali pri uporabi vira sevanja je treba pred uporabo vira ponovno pridobiti dovoljenje za uporabo vira sevanja če: 

  • gre za poseg ali spremembo na viru sevanja, ki lahko vpliva na pogoje varstva pred ionizirajočimi sevanji
  • se vir sevanja, ki se uporablja kot nepremičen vir, premesti v drug prostor istega objekta ali v drug objekt, ali
  • je bila na rentgenskem aparatu zamenjana rentgenska cev.

Dovoljenja za uporabo vira sevanja ali potrdila o vpisu v register virov sevanja ni treba pridobiti za ionizacijske javljalnike požara, ki vsebujejo radionuklid Am-241 z aktivnostjo, ki ne presega 3 MBq, če hitrost doze 10 cm od katerekoli dostopne površine ionizacijskega javljalnika požara ni večja od 1 µSv/h.

Dovoljenje za uporabo vira sevanja se izda za predvideno obdobje uporabe vira, vendar ne več kot za 10 let.

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za zdravje
Datum zadnje spremembe strani: 17. 02. 2016