Vpis v razvid visokošolskih zavodov

Visokošolski zavod lahko začne opravljati dejavnost, ko se vpiše v razvid visokošolskih zavodov.

Razvid vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.

Visokošolski zavod se vpiše v razvid, če:

  • je ustanovljen v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (ZViS) in je vpisan v sodni register;
  • ima akreditiran študijski program;
  • ima zagotovljene visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce, potrebne za izvedbo študijskega programa;
  • ima zagotovljene ustrezne prostore in opremo in izpolnjene pogoje glede tehnične opremljenosti, varstva pri delu in druge predpisane pogoje.

Visokošolski zavod se vpiše v razvid, ko je končan postopek za ustanovitev in ima akreditiran vsaj en študijski program ob upoštevanju drugega odstavka 14. člena Zakona o visokem šolstvu.

Visokošolski zavod se vpiše v razvid na podlagi pisne vloge ustanovitelja ali pristojnega organa visokošolskega zavoda, ki jo mora predložiti pred začetkom dela.

Organi univerze so: rektor, senat, upravni odbor in študentski svet.

Organi članice univerze so: dekan, senat, akademski zbor in študentski svet.

Organ drugega zavoda  članice univerze je direktor, lahko pa tudi strokovni svet.

Organi visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze, so: senat, akademski zbor, upravni odbor, študentski svet in dekan.

Visokošolski zavod oziroma drugi zavod članica univerze ima lahko tudi druge organe v skladu z ustanovitvenim aktom ali statutom.

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Datum zadnje spremembe strani: 11. 02. 2016