Odločba o akreditaciji visokošolskega zavoda

Pred sprejemom akta o ustanovitvi si mora ustanovitelj pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pridobiti odločbo o akreditaciji visokošolskega zavoda.

Pristojni organ za preverjanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev akreditacije in izdajo ustrezne odločbe je Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. 

Visokošolski zavodi se pri prvi akreditaciji presojajo po področjih:

  • delovanje visokošolskega zavoda,
  • kadri,
  • materialne razmere.

Za pridobitev odločbe o akreditaciji visokošolskega zavoda mora ustanovitelj vložiti vlogo pri pristojnem organu.

Po prejemu popolne vloge svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: agencija) imenuje skupino strokovnjakov.

Skupina strokovnjakov pripravi skupno poročilo o izpolnjevanju meril za prvo akreditacijo visokošolskega zavoda najkasneje v treh mesecih od imenovanja skupine strokovnjakov.

Poročilo o izpolnjevanju meril za prvo akreditacijo visokošolskega zavoda se pošlje neposredno svetu agencije. Agencija pošlje akreditacijsko poročilo vlagatelju, ki lahko da nanj svoje pripombe v enem mesecu od njegovega prejema. Končno akreditacijsko poročilo in pripombe vlagatelja se predložijo svetu agencije v enem mesecu od priprave končnega akreditacijskega poročila.

Svet agencije odloči o prvi akreditaciji visokošolskega zavoda na podlagi končnega akreditacijskega poročila skupine strokovnjakov najkasneje v treh mesecih od njihovega prejema.

Svet agencije lahko v postopku prve akreditacije:

  • podeli akreditacijo visokošolskega zavoda za obdobje petih let;
  • zavrne vlogo za akreditacijo visokošolskega zavoda.

V primeru zavrnitve vloge za akreditacijo visokošolskega zavoda lahko predlagatelj ponovno vloži vlogo za prvo akreditacijo tega visokošolskega zavoda po preteku dveh let od dokončnosti odločbe o akreditaciji.

Akreditacije in evalvacije v visokem šolstvu

Pogoji in dokazila

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

Druge aktivnosti

Prva akreditacija univerze:

Izpolniti je treba elektronski obrazec »Podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda« in priložiti:

  • priloge iz 1., 2., 4., 5., 7. in 10. točke, določene za prvo akreditacijo visokošolskega zavoda (točka III.2.1.1), ter
  • priloge iz 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke, določene za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda (tudi priloge iz te alineje priloži ustanovitelj).

Termin obnove: Pet let

Datum zadnje spremembe strani: 06. 12. 2019