Odločba o akreditaciji študijskega programa

Za pridobitev odločbe o akreditaciji študijskega programa mora visokošolski zavod vložiti vlogo pri pristojnem organu.

Po prejemu popolne vloge svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: agencija) imenuje skupino strokovnjakov.

V primeru prve akreditacije študijskega programa skupina strokovnjakov opravi ogled prostorov, v katerih bo visokošolski zavod izvajal študijski program, če je to potrebno zaradi popolne ugotovitve dejanskega stanja.

Svet agencije odloči o prvi akreditaciji študijskega programa na podlagi poročila skupine strokovnjakov najkasneje v treh mesecih po preteku roka za posredovanje pripomb na poročilo skupine strokovnjakov.

Poročilo o izpolnjevanju meril za prvo akreditacijo študijskega programa se pošlje svetu agencije in predlagatelju v morebitne pripombe. Predlagatelj lahko posreduje pripombe v enem mesecu od prejema poročila.

Svet agencije lahko v postopku prve akreditacije:

  • podeli akreditacijo visokošolskega zavoda ali študijskega programa za obdobje sedmih let;
  • zavrne vlogo za akreditacijo visokošolskega zavoda ali študijskega programa.

V primeru zavrnitve vloge za akreditacijo študijskega programa  lahko visokošolski zavod ponovno vloži vlogo za prvo akreditacijo tega študijskega programa po preteku enega leta od vročitve odločitve sveta agencije.

Študijski programi za izobraževanje učiteljev morajo poleg ostalih pogojev izpolnjevati tudi pogoje, predpisane v Merilih za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev.

 

Pogoji in dokazila

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

Druge aktivnosti

Termin obnove: Sedem let

Datum zadnje spremembe strani: 11. 02. 2016