Certifikat o licenci za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk

Licenca je eno od dovoljenj za opravljanje nalog zasebnega varovanja, ki jo gospodarskim družbam ali samostojnim podjetnikom ob izpolnjevanju pogojev s certifikatom o licenci podeli Ministrstvo za notranje zadeve.

Osnovni pogoji, potrebni za pridobitev licence za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, so:

 1. Imeti za nedoločen čas s polnim delovnim časom v delovnem razmerju varnostnega menedžerja, ki opravlja naloge odgovorne osebe za opravljanje zasebnega varovanja ali je prosilec sam varnostni menedžer
 2. Odsotnost varnostnih zadržkov za povezane osebe
 3. Nepovezanost povezanih oseb s pravno osebo, kateri je bila odvzeta licenca, in ukrep prepovedi ponovne pridobitve licence še traja
 4. Neuveden postopek za odvzem katere koli druge licence po Zakonu o zasebnem varovanju
 5. Neizrečen ukrep začasnega ali pogojnega odvzema licence ali odvzema licence v obdobju zadnjih dveh let in ukrep prepovedi ponovne pridobitve licence še traja
 6. Imeti v delovnem razmerju vsaj enega varnostnika, strokovno usposobljenega za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
 7. Imeti lasten ali s pogodbo zagotovljen varnostno nadzorni center
 8. Sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri delu
 9. Sprejet interni akt, s katerim se določi oznake, delovno obleko, opremo in vozila
 10. Lastništvo ali najem poslovnih prostorov v Republiki Sloveniji
 11. Lastništvo ali najem najmanj enega vozila za prevoz gotovine in drugih vrednostnih pošiljk

Pogoj iz 1., 6., 7. in 8. točke mora prosilec izpolniti pred začetkom opravljanja zasebnega varovanja, vendar najkasneje v 30 dneh od vročitve certifikata o licenci, sicer se šteje, da ne izpolnjuje pogojev.

Seznam dejavnosti

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Upravni spor
 • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Datum zadnje spremembe strani: 19. 12. 2019