Nacionalna poklicna kvalifikacija varnostnik

Varnostnik je oseba, ki neposredno opravlja naloge zasebnega varovanja in lahko pri tem izvaja ukrepe in dolžnosti skladno z zakonskimi določbami.

Posebna pogoja, ki ju mora izpolnjevati posameznik, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo varnostnik, sta:

  • zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa;
  • dokazilo o končani osnovni šoli.

Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja se izvaja na treh nivojih:

  • s strokovnim usposabljanjem za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije kandidati usvojijo znanja in spretnosti za opravljanje del in nalog varnostnega osebja;
  • z obdobnim strokovnim izpopolnjevanjem varnostno osebje posodablja in osvežuje znanje in se pripravlja na obdobni preizkus strokovne usposobljenosti;
  • s strokovnim izpopolnjevanjem varnostno osebje poglablja in razširja strokovno znanje in se pripravlja na preizkus strokovne usposobljenosti.

Osebe se morajo vsakih pet let po opravljenem osnovnem strokovnem usposabljanju udeležiti obdobnega strokovnega izpopolnjevanja. Stroški obdobnega usposabljanja so odvisni od vsebin. Strokovnega izpopolnjevanja se lahko posameznik udeleži kadar koli.

Če oseba obdobnega strokovnega izpopolnjevanja ne opravi najpozneje v šestih mesecih po poteku petih let od opravljenega osnovnega strokovnega usposabljanja, se šteje, da ni strokovno usposobljena in da ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje zasebnega varovanja.

Varnostnemu osebju, ki je usposobljeno za več vrst dela, se prizna obdobno strokovno izpopolnjevanje za druge vrste dela, če opravijo izpopolnjevanje za zahtevnejšo vrsto dela, in sicer po naslednjem zaporedju: varnostni menedžer, pooblaščeni inženir varnostnih sistemov, varnostnik telesni stražar, operater varnostno-nadzornega centra, varnostnik nadzornik, varnostnik, varnostnik čuvaj in varnostni tehnik.

Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2014